Contents

放言五首·其三

放言五首·其三

白居易〔唐代〕

赠君一法决狐疑,不用钻龟与祝蓍。

试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死,一生真伪复谁知?

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_cd10e204ea9f.aspx

Comment