Contents

浣溪沙·谁念西风独自凉

浣溪沙·谁念西风独自凉

纳兰性德 〔清代〕

谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_f9a34574e44a.aspx

Comment