Contents

杂诗十二首·其一

杂诗十二首·其一

陶渊明〔魏晋〕

人生无根蒂,飘如陌上尘。

分散逐风转,此已非常身。

落地为兄弟,何必骨肉亲!

得欢当作乐,斗酒聚比邻。

盛年不重来,一日难再晨。

及时当勉励,岁月不待人。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_404930bd804c.aspx

Comment