Contents

咏怀古迹五首·其一

咏怀古迹五首·其一

杜甫〔唐代〕

支离东北风尘际,漂泊西南天地间。

三峡楼台淹日月,五溪衣服共云山。

羯胡事主终无赖,词客哀时且未还。

庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_d87229be0d7a.aspx

Comment