Contents

别元九后咏所怀

Contents

别元九后咏所怀

白居易〔唐代〕

零落桐叶雨,萧条槿花风。

悠悠早秋意,生此幽闲中。

况与故人别,中怀正无悰。

勿云不相送,心到青门东。

相知岂在多,但问同不同。

同心一人去,坐觉长安空。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_6bc1a8b613fc.aspx

Comment