Contents

丑奴儿·书博山道中壁

Contents

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾〔宋代〕

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_2ee36eb2ccf7.aspx

Comment