Contents

临江仙·送钱穆父

Contents

临江仙·送钱穆父

苏轼〔宋代〕

一别都门三改火,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。尊前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。(尊 同:樽)

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_330cfc1476ad.aspx

Comment