Contents

破阵子·赠行

Contents

破阵子·赠行

辛弃疾〔宋代〕

少日春风满眼,而今秋叶辞柯。便好消磨心下事,莫忆寻常醉后歌。可怜白发多。

明日扶头颠倒,倩谁伴舞婆娑。我定思君拼瘦损,君不思兮可奈何。天寒将息呵。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_3af99315a115.aspx

Comment