Contents

菩萨蛮·人人尽说江南好

Contents

菩萨蛮·人人尽说江南好

韦庄〔唐代〕

人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_74ecdd7f533b.aspx

Comment