Contents

望江南·超然台作

Contents

望江南·超然台作

苏轼〔宋代〕

春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。(看 一作:望)

寒食后,酒醒却咨嗟。休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_b8148e70fea6.aspx

Comment