Contents

西江月·世事短如春梦

Contents

西江月·世事短如春梦

朱敦儒〔宋代〕

世事短如春梦,人情薄似秋云。不须计较苦劳心,万事原来有命。

幸遇三杯酒好,况逢一朵花新。片时欢笑且相亲,明日阴晴未定。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_68b2bf1dbf8b.aspx

Comment