Contents

临江仙·再用前韵送祐之弟归浮梁

Contents

临江仙·再用前韵送祐之弟归浮梁

辛弃疾〔宋代〕

钟鼎山林都是梦,人间宠辱休惊。只消闲处过平生。酒杯秋吸露,诗句夜裁冰。

记取小窗风雨夜,对床灯火多情。问谁千里伴君行。晓山眉样翠,秋水镜般明。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_6b7e775b7859.aspx

Comment