Contents

清平乐·红笺小字

Contents

清平乐·红笺小字

晏殊〔宋代〕

红笺小字,说尽平生意。鸿雁在云鱼在水,惆怅此情难寄。

斜阳独倚西楼,遥山恰对帘钩。人面不知何处,绿波依旧东流。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_4ad35453c395.aspx

Comment