Contents

乌江亭

Contents

题乌江亭

杜牧〔唐代〕

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_f901ff46c060.aspx

叠题乌江亭

王安石〔宋代〕

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_f5b1b53b6e7e.aspx

Comment