Contents

贾生

Contents

贾生

李商隐〔唐代〕

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

—— 文章尽诉太平事,不肯俯首念苍生

精选评论妆聋哑,矩阵新闻掩杂声。

文章歌尽太平事,不肯俯首问苍生。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_cd908d31f388.aspx

Comment