Contents

鹧鸪天·送廓之秋试

Contents

鹧鸪天·送廓之秋试

辛弃疾〔宋代〕

白苎新袍入嫩凉。春蚕食叶响回廊。禹门已准桃花浪,月殿先收桂子香。

鹏北海,凤朝阳。又携书剑路茫茫。明年此日青云上,却笑人间举子忙。(青云上 一作:青云去)

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_2a8ac16f6025.aspx

Comment