Contents

一剪梅·雨打梨花深闭门

Contents

一剪梅·雨打梨花深闭门

唐寅〔明代〕

雨打梨花深闭门,孤负青春,虚负青春。赏心乐事共谁论?花下销魂,月下销魂。(孤负 一作:忘了;虚负 一作:误了)

愁聚眉峰尽日颦,千点啼痕,万点啼痕。晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_826758a2d666.aspx

Comment