Contents

鹧鸪天·元夕有所梦

Contents

鹧鸪天·元夕有所梦

姜夔〔宋代〕

肥水东流无尽期。当初不合种相思。梦中未比丹青见,暗里忽惊山鸟啼。

春未绿,鬓先丝。人间别久不成悲。谁教岁岁红莲夜,两处沉吟各自知。(沉 同:沈)

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_315b942a4952.aspx

Comment